Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Salgın sonrası dönemde gerek Bahar yarıyılı itibari ile edinilmiş kurumsal birikim gerekse öğrencilerimizin sisteme ve ara yüze alışkanlık kazanmaları ile bu birikimin devamlılığını sağlamak adına;
YÖK’ün, Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve EsaslarProgram ve Ders Açma başlığı 6/c maddesinde ifade edildiği şekliyle;

Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.

Bu maddeden yola çıkarak tüm programlarımızda uzaktan öğretim ile verilebilecek derslerimiz ilgili akademik birimlerce belirlenmiştir. Bununla birlikte bundan sonraki yıllarda özellikle zaman ve mekan kısıtları sebebiyle derslere dahil olamayacak öğrencilerimiz için de önemli akademik gelişim fırsatları sunacağını düşünüyoruz. Lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimizin ekseriyetinin farklı iş kollarında istihdam ediliyor olması sebebiyle derslere yetişememe ve layıkıyla istifade edememe güçlükleri de bu sayede önemli ölçüde azalacak ve lisansüstü düzeyinde yetişmiş insan gücü sayımız da artacaktır.

Bu süreçte dikkat çeken diğer bir husus ise ÖYS tabanlı sistemlerin ülkemizde henüz yeterli olgunluğa gelmemiş ve akıllı sistemlerce desteklenmiyor olmasıdır. 120 üniversitemizin uzaktan öğretim merkezi olduğu düşünüldüğünde bu merkezlerin temel faaliyet alanının aslında uzaktan öğretim materyali hazırlamak ve paylaşmaktan ziyade bu alana dönük uygulama geliştirmesini sağlamak olmalıdır. Bu sebeple Üsküdar Üniversitesi olarak Yazılım Planlama Birimi ile birlikte yakın zamanda bu alandaki ihtiyacı karşılayacak, akıllı uygulamalar ile desteklenen bir ulusal yazılım geliştirmeyi de gündemimize aldık. Fiziksel (donanım) sistemlerin yoğun kullanım talebi halinde aksaması da karşılaştığımız ve tedbir alınması gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemizde, kullanmakta olduğumuz iç kaynak yazılımımız STIX uygulamamıza ait sunucu kaynakları ve altyapı kaynaklarımız için de periyodik olarak  arttırma çalışması yapılarak güncellenmektedir.

Uzaktan öğretim sürecinde önem arz eden bir diğer husus ise öğretim elemanlarının hizmet içi eğitimleridir. Bu eğitimlerin düzenli ve teknik yeterliliği yüksek olan öğretim elemanları tarafından verilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin, ders veya sınav esnasında karşılaşabilecekleri teknik sorunlar için mutlak surette canlı destek verebilecek bilişim teknolojileri destek ekibi ve daha geniş zamana yayılmış destek için ise çağrı merkezi kurulmuş olması önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin ilgili sistemleri kullanmasına dair anlatımlı uygulama videoları destek talebini önemli ölçüde çözecek bir diğer destekleyici çalışma olarak üniversitemizde uygulanmıştır.

Özellikle öğrencilerimizin yaşadıkları eğitim öğretim veya teknik kısıtlar kaynaklı sorunlar için bir “çözüm merkezi” kurulması hem sağlıklı ve şeffaf geri bildirim alınmasını hem de bahse konu olan sorunun kısa zamanda çözülerek tekrar karşılaşılmasının önüne geçen, üniversitemizde etkin olarak öğrencilerimiz tarafından kullanılan bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın uzaktan eğitim uygulamalarımızın iyileşmesi ve gelişmesinde çözüme oldukça katkı sağladığını tecrübe ettik ve diğer kurumlarda da standart bir uygulama olmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Son olarak uzaktan eğitim merkezi olan tüm üniversitelerin mutlak surette ve yılda en az iki kere online toplantılarda bir araya gelmek kaydıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede yaşanan tecrübelerden istifade edilmiş olmakla birlikte farklı kurumlardaki daha iyi uygulamalar diğer kurumlar için de referans olabilecek ve daha iyi uygulamaların hatta ulusal yazılımların önünü açacaktır.

Paylaş: